Το υποσύστημα διαδικτυακής αναζήτησης της βιβλιοθήκης των ΑΣΚΙ επιτρέπει την αναζήτηση και προβολή των
πληροφοριών που έχουν καταχωρισθεί στο σύστημα σχετικά με βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά και άλλα έντυπα.
Η πρόσβαση στην βιβλιοθήκη μπορεί να επιτευχθεί με έναν από τους ακόλουθους τρόπους αναζήτησης:

 • Γενική Αναζήτηση: Μπορείτε να αναζητήσετε φράσεις ή λέξεις ή τμήματα λέξεων που περιέχονται στις πληροφορίες
  που βρίσκονται εντός του συστήματος και είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο. Παρέχεται η δυνατότητα αναζήτησης ενός ή
  δύο όρων.
 • Ειδική αναζήτηση: Μπορείτε να αναζητήσετε φράσεις, λέξεις ή τμήματα λέξεων που περιέχονται σε προκαθορισμένες
  κατηγορίες πληροφοριών που βρίσκονται εντός του συστήματος και είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο. Παρέχεται η
  δυνατότητα χρήσης καθορισμένων όρων (λιστών). Ο λογικός τελεστής που συνδέει τα πολλαπλά κριτήρια αναζήτησης
  είναι το ΚΑΙ.

Ειδικές οδηγίες για τα πεδία καθορισμένων όρων

Οι όροι έχουν ταξινομηθεί και χωριστεί αλφαβητικά. Στην ελληνική έκδοση το ελληνικό αλφάβητο προηγείται του λατινικού.
Επιλέγετε τον όρο στον κατάλογο, και με το κουμπί "Επιλογή" τον εισάγετε στη φόρμα αναζήτησης.
Το ευρετήριο του τίτλου δελτίου αφορά τους καθιερωμένους όρους φυσικών προσώπων και συλλογικών οργάνων.

Πρόσβαση στο τεκμήριο

Το αποτέλεσμα της αναζήτησης είναι ένας κατάλογος τίτλων βιβλίων. Με την επιλογή του τίτλου εμφανίζεται η φόρμα με
την ταυτότητα και την περιγραφή του περιεχομένου του βιβλίου.

 

 

 


 ©2015 ΑΣΚΙ | LibSolution

Men Nike