Τα ΑΡΧΕΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΑΣΚΙ)

έχοντας υπόψη:

 1. Το καταστατικό Μη Κερδοσκοπικής Αστικής Εταιρείας 22/04/1992. Τροποποιήσεις Καταστατικού: 31/12/1997, 11/10/2006,12/01/2009, 05/2/2013, 22/12/2021.
 2. Τον κανονισμό λειτουργίας των ΑΣΚΙ 03/03/2021.
 3. Τη συγκρότηση ΔΣ, Απόφαση 26ης Ιουλίου 2022 και Ορισμός του Βαγγέλη Καραμανωλάκη ως Νόμιμου Εκπροσώπου και Προέδρου του ΔΣ των ΑΣΚΙ.
 4. Τη με αριθμ. 137675/EΥΘΥ1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.18) «Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 110427/EΥΘΥ/1020/ 20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/ ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”», όπως ισχύει.
 5. Τη με αριθμ. 3129/2/6/2022 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Δημοκρατία και Ελευθερία: Ψηφιακό Μουσείο Ευρωπαϊκής Αλληλεγγύης στην Ελλάδα (1967-1974)» και MIS 5092048 στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».
 6. Την από 14/11/2022 Απόφαση Υλοποίηση με Ίδια Μέσα (ΑΥΜΙΜ) του Υποέργου1 «Επιστημονική τεκμηρίωση, ανάπτυξη περιεχομένου, παρακολούθηση και προβολή ” της Πράξης «Δημοκρατία και Ελευθερία: Ψηφιακό Μουσείο Ευρωπαϊκής Αλληλεγγύης στην Ελλάδα (1967-1974)».
 1. Την από 18/11/2022Απόφαση του Δ.Σ. για την έγκριση και δημοσίευση της παρούσας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έξι (6) συνεργατών για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών για την υλοποίηση δράσεων, στο πλαίσιο της Πράξης «Δημοκρατία και Ελευθερία: Ψηφιακό Μουσείο Ευρωπαϊκής Αλληλεγγύης στην Ελλάδα (1967-1974)», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο.

Αντικείμενο της Πράξης είναι η δημιουργία ενός νέου Ψηφιακού Μουσείου Ευρωπαϊκής Αλληλεγγύης στην Ελλάδα (1967-1974), με πολύγλωσσο ψηφιοποιημένο και δίγλωσσο (ελληνικά και αγγλικά) κειμενικό περιεχόμενο, καθώς και ψηφιακές εφαρμογές με πολυμεσικό περιεχόμενο (π.χ. φωτογραφίες, οπτικοακουστικό υλικό, αφηγήσεις-συνεντεύξεις). Οι ψηφιακές εφαρμογές θα παρέχουν δυνατότητες χρήσης επαυξημένης πραγματικότητας για τις φορητές συσκευές (π.χ. smartphones-tablets).

Στόχος του έργου είναι να προσφέρει στον χρήστη ένα δυναμικό εργαλείο κατάλληλο τόσο για τον εξειδικευμένο χρήστη (π.χ. ιστορικό ερευνητή-φοιτητή), όσο και ένα εργαλείο ψυχαγωγίας βασισμένης στον σύγχρονο πολιτισμό και την ιστορία κατάλληλο για τον γενικό πληθυσμό και τον επισκέπτη-τουρίστα με πολιτισμικά ενδιαφέροντα. Τόσο το εύρος του νέου ψηφιοποιημένου περιεχομένου (αρχειακό υλικό 100.000 ψηφιακών εικόνων και οπτικοακουστικό υλικό 20 ωρών) θα συνθέσουν ένα πλήρες και διαδραστικό ψηφιακό πανόραμα της δυναμικής ανάδυσης της Ελλάδας σε πανευρωπαϊκό σημείο αναφοράς μέσα από τις δράσεις της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1967-1974.

Ειδικότερα, μέσα από το περιεχόμενό του, το Ψηφιακό Μουσείο θα ανασυγκροτεί τα δίκτυα, τις εκδηλώσεις και δραστηριότητες της αντιδικτατορικής ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και αντίστασης, όπως δημιουργήθηκαν και ενεργοποιήθηκαν στην Ευρωπαϊκή ήπειρο κατά τις δεκαετίες 1960 και 1970. Για την παρουσίαση αυτών των δικτύων και διαδικασιών, όπως αναφέρθηκε, θα ψηφιοποιηθεί και θα τεκμηριωθεί σπάνιο και άγνωστο αρχειακό υλικό 100.000 σελίδων από την Βιβλιοθήκη και τις αρχειακές συλλογές των ΑΣΚΙ.

Το νέο ψηφιακό αυτό περιεχόμενο θα τεκμηριωθεί από αναλυτικές περιγραφές και μεταδεδομένα (metadata) σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων που θα διαθέτει προκαθορισμένες σημασιολογικές οντότητες και πρότυπα (ενδ. Dublin core) και θα ενσωματωθεί σε κατάλληλα σχεδιασμένο περιβάλλον ψηφιακού αποθετηρίου που θα επιτρέπει την διασύνδεση και διαλειτουργικότητα με τις ψηφιακές βάσεις Europeana και τα συστήματα του Εθνικού Συσσωρευτή Ψηφιακών Πολιτιστικών Πόρων ΕΚΤ (ενδεικτικά βάση Search Culture). Το αποθετήριο όπως και όλες οι εφαρμογές, θα φιλοξενούνται σε νέα διακριτή ιστοσελίδα που θα σχεδιαστεί για το έργο, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο προσβασιμότητας «Web Content Accessibility Guidelines», WCAG 2.0., το οποίο ορίζει όλες εκείνες τις παραμέτρους, προκειμένου μια ιστοσελίδα να χαρακτηρίζεται φιλική για ΑΜΕΑ και το περιεχόμενό της προσβάσιμο στα άτομα με αναπηρίες. Το σύνολο του ψηφιακού αυτού περιεχομένου θα είναι ελεύθερα προσβάσιμο και προσιτό σε κάθε ενδιαφερόμενο ενώ θα επιτρέπει μια πληθώρα εργαλείων θεματικής και χρονολογικής αναζήτησης ψηφιακών τεκμηρίων μέσα από search engines, ενώ το υλικό αυτό θα μπορεί με βάση τις εξατομικευμένες αναζητήσεις του χρήστη να μετασχηματίζεται σε ψυχαγωγικές περιηγήσεις και εκθέσεις.

Έτσι, στο πλαίσιο του έργου παράλληλα με το νέο ψηφιοποιημένο υλικό, θα αναπτυχθούν νέα διαδραστικά ψηφιακά εργαλεία και εφαρμογές όπως: 1) Διαδραστικός ψηφιακός Χάρτης, 2) Διαδραστικό ψηφιακό χρονολόγιο, 3) Εφαρμογή θεματικών διαδρομών (storymaps), 4) Εφαρμογή περιήγησης με χρήση επαυξημένης πραγματικότητας για φορητές συσκευές και 5) Εφαρμογή Ψηφιακών Εκθέσεων που θα αξιοποιούν μέσω εξατομικευμένων αναζητήσεων τα δεδομένα και μεταδεδομένα του Ψηφιακού Αποθετηρίου.

Όλες οι εφαρμογές θα είναι ελεύθερα διαθέσιμες μέσω διαδικτύου και φορητών συσκευών (ως δωρεάν διαθέσιμες mobile apps, μέσω των ηλεκτρονικών αγορών Google Play και AppStore). Συνολικά, το προτεινόμενο έργο αναμένεται να ωφελήσει πολλαπλώς την ερευνητική κοινότητα παρέχοντας δυνατότητες για νέες πρωτότυπες μελέτες, με συγκριτική ευρωπαϊκή μάλιστα διάσταση, όπως και τον γενικό πληθυσμό και ειδικές πληθυσμιακές ομάδες (π.χ. εκπαιδευτικοί, φοιτητές, πρωτοβουλίες και ομάδες της Κοινωνίας Πολιτών) φέρνοντας στο φως ένα άγνωστο πρωτογενές ιστορικό και πολιτιστικό απόθεμα.

 

Ι.             ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΩΔΙ-

ΚΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΙΘ

ΜΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
Α1

Τεκμηριωτές βάσης δεδομένων

4 8/12/2022-8/12/2023 67.000
Α2

Επιμελητής Διορθωτής Κειμένων

1 1/07/2023-31/10/2023 9.000
Α3

Συντονιστής Έργου Τεκμηρίωσης

1 8/12/2022-8/12/2023 24.000
 
Τόπος εργασίας: ΑΡΧΕΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, Πλ. Ελευθερίας 1, 10553 Αθήνα.

Υπογραμμίζεται ότι στις παραπάνω αναφερόμενες αμοιβές συμπεριλαμβάνεται το νόμιμο ποσοστό του επιδόματος αδειών και δώρων ανάλογα με την διάρκεια της σύμβασης, ο μικτός μισθός και οι εργοδοτικές εισφορές που αποδίδουν τα ΑΣΚΙ στους ασφαλιστικούς φορείς, κάθε φόρος, τέλος, ή/και κάθε άλλη κράτηση.

 

ΙΙ.           ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Τα βασικά καθήκοντα των εξωτερικών συνεργατών και του προσωπικού που θα προσληφθεί παρουσιάζονται αναλυτικά στη συνέχεια.

(ΚΩΔ. Α1) Τέσσερις τεκμηριωτές βάσης δεδομένων που θα αναλάβουν την ηλεκτρονική τεκμηρίωση των ψηφιοποιημένων αρχειακών τεκμηρίων και την εισαγωγή των μεταδεδομένων.

Ειδικότερα, οι συνεργάτες του έργου της τεκμηρίωσης θα καταχωρήσουν σε ψηφιακή πλατφόρμα πληροφοριακά μεταδεδομένα (π.χ. ειδολογικούς χαρακτηρισμούς εγγράφων, τίτλους, ημερομηνίες, θέματα, περιγραφές, λέξεις-κλειδιά κλπ) που θα τεκμηριώνουν τις ψηφιοποιημένες εικόνες του έντυπου και αρχειακού υλικού που θα περιλαμβάνεται στο Ψηφιακό Μουσείο. Οι τεκμηριωτές θα είναι εξειδικευμένοι επιστήμονες (ιστορικοί) με ειδικές γνώσεις στην ιστορική περίοδο αναφοράς (1967-1974) ενώ θα έχουν εμπειρία σε ερευνητικές εργασίες και προγράμματα τεκμηρίωσης.

(ΚΩΔ. Α2) Ένας επιμελητής-Διορθωτής Κειμένων που θα αναλάβει την γλωσσική επιμέλεια του κειμενικού περιεχομένου της ιστοσελίδας. Ειδικότερα, ο επιμελητής θα αναλάβει την γλωσσική επιμέλεια του συνόλου των κειμένων και λεκτικών περιγραφών που θα παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα του Ψηφιακού Μουσείου. Ο επιμελητής θα είναι εξειδικευμένος επαγγελματίας με εμπειρία στην επιμέλεια επιστημονικών κειμένων στο πεδίο της Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας και θα έχει εμπειρία στηνεπιμέλεια επιστημονικών και ιστορικών κειμένων στο διαδικτυακό χώρο.

(ΚΩΔ.Α3) Ένας συντονιστής έργου τεκμηρίωσηςπου θα αναλάβει τον σχεδιασμό, την επίβλεψη και τον συντονισμό όλων των εργασιών που αφορούν το έργο της τεκμηρίωσης και του περιεχομένου του Ψηφιακού Μουσείου. Ειδικότερα, ο συντονιστής του έργου τεκμηρίωσης σε συνεργασία με την επιστημονική επιτροπή του έργου, θα καταρτίσει τον προγραμματισμό, την ροή των εργασιών και τη μεθοδολογία της τεκμηρίωσης του περιεχομένου του Ψηφιακού Μουσείου. Παράλληλα, θα επιβλέπει και θα κατευθύνει τις εργασίες της ομάδας των τεκμηριωτών βάσης δεδομένων και ιστοσελίδας. Ο συντονιστής θα είναι εξειδικευμένος επιστήμονας (ιστορικός) με σημαντική εμπειρία στον συντονισμό αντίστοιχων προγραμμάτων.

ΙΙΙ.          ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Ι.1          ΓΕΝΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ TΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

1.     Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των κατά περίπτωση καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

2.     Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση – Ν.3528/2007).

3.     Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή να είναι υπήκοοι χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με βασική προϋπόθεση την πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά).

4.     Η επαγγελματική εμπειρία αποδεικνύεται με πρωτότυπη βεβαίωση από τον εργοδότη ή αντίγραφο αυτής επικυρωμένο από δικηγόρο, πρωτότυπο ή επικυρωμένοαπό δικηγόρο αντίγραφο αντίστοιχης σύμβασης (συνοδευόμενο οπωσδήποτε από εύλογο αποδεικτικό στοιχείο εκτέλεσής της), ήμε αντίγραφο κάρτας ενσήμων από την οποία οπωσδήποτε να προκύπτει ο εργοδότης, η ειδικότητα και η διάρκεια απασχόλησης, καθώς και από αντίγραφα ΤΠΥ σε περίπτωση ελεύθερου επαγγελματία.

5.     Οι θέσεις που θα καλυφθούν με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, είναι θέσεις πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και συνεπώς ασύμβατες με άλλη παράλληλη απασχόληση.

 

ΙV.     ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 

1.Τεκμηριωτές Βάσης Δεδομένων (Κωδ. Α.1)

Μορφωτικό επίπεδο

 • πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ιστορία.
 • μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στον τομέα της Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας.
  • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Εργασιακή εμπειρία

 • Τουλάχιστον διετής επαγγελματική εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα αρχειακής έρευνας και τεκμηρίωσης.

Δεξιότητες

 • αναλυτικός τρόπος σκέψης, ικανότητα ορθής αντίληψης, αποφασιστικότητα και ταχύτητα στην επίλυση προβλημάτων
 • αμεσότητα κι ευελιξία στην αντιμετώπιση της πίεσης και προθεσμιών
 • δυνατότητα πολύ καλής ανθρώπινης επικοινωνίας

 

2.Επιμελητής- Διορθωτής Κειμένων (Κωδ. Α.2)

Μορφωτικό επίπεδο

 • πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσηςσε Φιλολογικές Σπουδές.
 • μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στον τομέα της Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας.
  • άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Εργασιακή εμπειρία

 • Τουλάχιστον 5ετής εμπειρία σε επιμέλεια και διόρθωση επιστημονικών κειμένων στο πεδίο της Ιστορίας

Δεξιότητες

 • αναλυτικός τρόπος σκέψης, ικανότητα ορθής αντίληψης, αποφασιστικότητα και ταχύτητα στην επίλυση προβλημάτων
 • αμεσότητα κι ευελιξία στην αντιμετώπιση της πίεσης και προθεσμιών
 • δυνατότητα πολύ καλής ανθρώπινης επικοινωνίας

 

3.Συντονιστής Έργου Τεκμηρίωσης (Κωδ. Α.3)  

Μορφωτικό επίπεδο

 • πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ιστορία.
 • μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στον τομέα της Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας.
 • Διδακτορικός τίτλος σπουδών στον τομέα της Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας.
  • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Εργασιακή εμπειρία

 • Τουλάχιστον 7ετής εμπειρία στο συντονισμό και εποπτεία ψηφιακών ερευνητικών προγραμμάτων και προγραμμάτων Δημόσιας Ιστορίας  

Δεξιότητες

 • αναλυτικός τρόπος σκέψης, ικανότητα ορθής αντίληψης, αποφασιστικότητα και ταχύτητα στην επίλυση προβλημάτων
 • δυνατότητα πολύ καλής ανθρώπινης επικοινωνίας
 • ικανότητα άμεσης αντίληψης, ευελιξίας και θετικής ανταπόκρισης σε συνθήκες πίεσης και προθεσμιών.

 

V.           ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

1. Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής - δικαιολογητικών

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία και μόνο αίτηση, για μια και μόνο συγκεκριμένη ειδικότητα – κωδικό θέσης. Η σώρευση αιτήσεων ενός υποψηφίου για διαφορετικές ειδικότητες – κωδικούς θέσεων, σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συμμετοχής, συνεπάγεται αυτοδικαίως και σε κάθε περίπτωση την ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου αυτού από την περαιτέρω διαδικασία.

2. Τρόπος υποβολής αιτήσεων – δικαιολογητικών

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν σχετικό σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θ’ αναγράφεται ευκρινώς ο κωδικός και ο αντίστοιχος τίτλος της ειδικότητας και θα περιέχει απλή αίτηση συμμετοχής τους, μαζί με όλα τα απαιτούμενα για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της επαγγελματικής εμπειρίας τους δικαιολογητικά και λοιπά έγγραφα, στα γραφεία των ΑΣΚΙ Πλατεία Ελευθερίας 1 10553 Αθήνα, καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες 10.00 – 14.00. Υπογραμμίζεται ότι τα δικαιολογητικά και λοιπά αποδεικτικά έγγραφα, θα πρέπει να είναι πρωτότυπα, ή/και ακριβή αντίγραφα, ή/και αντίγραφα επικυρωμένα από δικηγόρο ή δημόσια αρχή, όπως κατά περίπτωση ζητείται.

Αν δεν αναγράφεται στο φάκελο ο κωδικός και ο τίτλος της ειδικότητας, τότε ο υποψήφιος αποκλείεται αυτομάτως από την περαιτέρω διαδικασία. Στην εσωκλειόμενη αίτηση συμμετοχής θα πρέπει ν’ αναγράφονται το όνομα, το επώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας του υποψηφίου, καθώς επίσης και ν’ απαριθμούνται ονομαστικά όλα τα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται.

Όσοι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να καταθέσουν ταχυδρομικώς, ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς, το φάκελο υποψηφιότητάς τους σύμφωνα με τ’ ανωτέρω, θα πρέπει να λάβουν υπ ‘ όψη τους ότι ο φάκελος θα πρέπει να φέρει απολύτως ευκρινή σφραγίδα ταχυδρομείου ή απόδειξη ταχυμεταφορέα, με ημερομηνία έως και την 5/12/2022. Σε περίπτωση που ο φάκελος φέρει μεταγενέστερη ημερομηνία, συνεπάγεται αυτοδικαίως και σε κάθε περίπτωση τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Ο φάκελος θα πρέπει να αποσταλεί στα γραφεία των Αρχείων Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας, Πλατεία Ελευθερίας 1, 10553, Αθήνα, Ελλάδα.

Σε περίπτωση αποστολής του φακέλου υποψηφιότητας με ταχυδρομείο ή εταιρεία ταχυμεταφοράς, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού, το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ταχυδρομική αποστολή, να αποστείλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. αντίγραφο του αποδεικτικού αποστολής (απόδειξη ταχυδρομείου ή ταχυμεταφορέα) με αναφορά στο θέμα και στον αριθμό πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης, καθώς και στον κωδικό και τον τίτλο της ειδικότητας για την οποία υποβάλει υποψηφιότητα.

 

VI.          ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η προθεσμία υποβολής της αίτησης, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στα γραφεία των ΑΣΚΙ στην προαναφερόμενη διεύθυνση, λήγει τη 5η Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 14:00.

 

VII.         ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από τα ΑΣΚΙ μετά από αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων και των δικαιολογητικών τους. Καταρχήν θα ελεγχθεί η εκπλήρωση των προσόντων που αποδεικνύονται με την προσκόμιση κατάλληλων δικαιολογητικών, όπως αναφέρονται παραπάνω, στις αντίστοιχες παραγράφους του κεφαλαίου ΙΙΙ. Προσόντα Υποψηφίων και θα αποκλειστούν οι υποψήφιοι που δεν διαθέτουν τα αναφερόμενα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα. Στη συνέχεια, οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν, βάσει των ακόλουθων κριτηρίων:

Κριτήριο Μέγιστη βαθμολογία
1 Χρόνος εμπειρίας στα απαιτούμενα αντικείμενα 50 μονάδες
2 Ξένη γλώσσα 20μονάδες
3 Προσόντα που ελέγχονται στο πλαίσιο συνέντευξης 30 μονάδες
ΣΥΝΟΛΟ 100 μονάδες

 

 1. Ως βαθμολογούμενος χρόνος εμπειρίας νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος στα αντικείμενα της σύμβασης, πέρα από την ελάχιστη απαιτούμενη. Η βαθμολογία δίδεται αναλογικά με τον αποδεικνυόμενο χρόνο εμπειρίας, με μέγιστο τις 50 μονάδες, οι οποίες αντιστοιχούν στη διπλάσια από την ελάχιστη απαιτούμενη εμπειρία.Ενδεχόμενη εθελοντική εργασία δεν θα ληφθεί υπ’ όψη.
 2. Η βαθμολόγηση ως προς το κριτήριο της ξένης γλώσσας αφορά γλώσσες πέρα από τις ελάχιστες απαιτούμενες,μεταξύ των ακολούθων: αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά και γίνεται ως εξής: ο υποψήφιος λαμβάνει μονάδες σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί, με μέγιστο όριο τις 20 μονάδες. Για την απόδειξη της γνώσης των ξένων γλωσσών ισχύουν οι πλέον πρόσφατες οδηγίες του ΑΣΕΠ (διαθέσιμες στο: https://www.asep.gr).
ΓΝΩΣΗ ΑΡΙΣΤΗ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ
ΜΟΝΑΔΕΣ 10 7 5

 

3. Σε συνέντευξη θα κληθούν οι 3 επικρατέστεροι, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης ως προς τα προσόντα που αποδεικνύονται με προσκόμιση δικαιολογητικών. Ο υποψήφιος βαθμολογείται με μέγιστο όριο τις 30 μονάδες. Εάν ο αριθμός των υποψηφίων που δεν έχουν αποκλειστεί είναι μικρότερος των ανωτέρω αναφερομένων, στη συνέντευξη θα κληθούν όλοι οι υποψήφιοι που δεν έχουν αποκλειστεί.

 
VIII.         ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ

Η παρούσα θα δημοσιευθεί στο διαδικτυακό τόπο των ΑΣΚΙ, στην διεύθυνση www.askiweb.eu

 

Ανάρτηση πίνακα επιλογής

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης, τα ΑΣΚΙ θα αναρτήσουν τον πίνακα με τα ονόματα αυτών που επελέγησαν για κάθε ειδικότητα, στην έδρα τους στην παραπάνω διεύθυνση, ο οποίος θα υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του. Ο πίνακας θα αναρτηθεί επίσης και στο διαδικτυακό τόπο του φορέα. Τα ΑΣΚΙ προσλαμβάνουν τους συνεργάτες με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μετά την ανάρτηση του πίνακα. Τυχόν αναμόρφωση του πίνακα βάσει κατ’ ένσταση ελέγχου, θα εκτελείται υποχρεωτικά από το φορέα, ενώ λύεται η συνεργασία με όσους υποψηφίους δεν δικαιούνται πρόσληψης βάσει της αναμόρφωσης του ως ανωτέρω πίνακα. Οι συνεργάτες των οποίων λύεται η σύμβαση λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της λύσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή.

IX.        ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν στα ΑΣΚΙ ενστάσεις κατά του ως ανωτέρω πίνακα, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής του. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στα ΑΣΚΙ, στην παραπάνω διεύθυνση.

Η ένσταση θα κριθεί αμετάκλητα από το Διοικητικό Συμβούλιο των ΑΣΚΙ το αργότερο εντός πέντε εργασίμων ημερών από την λήξη της προθεσμίας υποβολής.

Ο νόμιμος εκπρόσωπος

Βαγγέλης Καραμανωλάκης

 

epanek