Άρθρο 1
Επωνυμία


Επωνυμία της Εταιρείας ορίζεται "ΑΡΧΕΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και διακριτικός τίτλος της " ΑΡΧΕΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ".


Άρθρο 2
Έδρα


1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται η περιφέρεια του Δήμου Αθηναίων και τα γραφεία της στην πλατεία Ελευθερίας 1, 4ος όροφος.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τα γραφεία της μπορούν να μεταφερθούν σε άλλο, καταλληλότερο κατά την κρίση του, χώρο.


Άρθρο 3
Διάρκεια

Η Διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται 60ετής.


Άρθρο 4
Σκοπός


Σκοπός της Εταιρείας είναι:
1. Η συγκέντρωση, διατήρηση, συντήρηση και επιστημονική αξιοποίηση αρχειακού και έντυπου υλικού αναφερόμενου στην ιστορία πολιτικών και κοινωνικών κινημάτων στην Ελλάδα.
2. Η ταξινόμηση, συντήρηση και επιστημονική αξιοποίηση του κατά την παρ. 1δ του άρθρ. 5 του παρόντος, του αρχείου του πολιτικού κόμματος "Ελληνική Αριστερά", με την εξασφάλιση της μελέτης του από κάθε ενδιαφερόμενο ερευνητή.

3. Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων για την προώθηση των σκοπών της Εταιρείας (ερευνητικά προγράμματα, συνέδρια, σεμινάρια, κλπ).

4. Η συνεργασία με ερευνητικούς φορείς και προγράμματα, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς με την Εταιρεία.

 

Άρθρο 5
Περιουσία


1. Η εταιρική περιουσία αποτελείται από:
α. Τις συνεισφορές των Εταίρων.
β. Τις δωρεές, επιχορηγήσεις και κάθε είδους παροχή από τους Εταίρους, τρίτους (νομικά ή φυσικά πρόσωπα), συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν επιδοτήσεων από το Δημόσιο ή τους άλλους φορείς
γ. Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που θα αναλάβει η Εταιρεία κατά τη λειτουργία της.
δ. Το αρχείο του πολιτικού κόμματος "Ελληνική Αριστερά", που παραχωρήθηκε στην Εταιρεία κατά την ίδρυσή της, ύστερα από απόφαση των καταστατικών οργάνων του, και το οποίο περιλαμβάνει αρχειακά τεκμήρια της ιστορίας του ΚΚΕ (φάκελοι 560 έως το 1968), το αρχείο του ΚΚΕ Εσωτερικού (περίοδος 1968-1987), και το αρχείο της "Ελληνικής Αριστεράς", (περίοδος 1987-1991).
ε. Τις συλλογές εντύπων του πολιτικού κόμματος "Ελληνική Αριστερά", που παραχωρήθηκαν και αυτές στην Εταιρεία κατά τα ως άνω.
στ. Τις δωρεές σε είδος υπό τους όρους των δωρητών, υπό την προϋπόθεση ότι οι όροι αυτοί δεν αντιβαίνουν στο παρόν.
2. Μόνο με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Εταίρων, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) του εκάστοτε συνολικού αριθμού των Εταίρων, επιτρέπεται η παραχώρηση παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου και του κατά την προηγούμενη παράγραφο 1δ αρχείου, σε άλλους φορείς, για την επωφελέστερη αξιοποίηση τους.
3. Κάθε Εταίρος συνεισφέρει σήμερα το ποσό των έντεκα ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών 11,85 και έτσι, το εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό εξακοσίων δέκα έξι 616,39 ευρώ. που αντιστοιχεί στο ποσό των διακοσίων δέκα χιλιάδων (210.000) δραχμών του αρχικού εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 6
Γενική Συνέλευση

 

1. Η Γενική Συνέλευση των Εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και αποφασίζει για οποιοδήποτε θέμα. Ειδικότερα, εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, τους Ελεγκτές, ορίζει τα μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας, εγκρίνει τον προγραμματισμό της Εταιρείας, επικυρώνει τους Κανονισμούς Λειτουργίας που καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και τους λογαριασμούς της Εταιρείας και τροποποιεί το Καταστατικό της.

2. Η Γενική Συνέλευση των Εταίρων συνέρχεται τακτικά μέσα στο μήνα Ιανουάριο κάθε έτους. Εκτάκτως η Γενική Συνέλευση συνέρχεται αν το αποφασίσει το Δ.Σ. ή το ζητήσει το ένα τέταρτο (1/4) τουλάχιστον του εκάστοτε συνολικού αριθμού των Εταίρων. Την πρόσκληση για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης την υπογράφει ο Πρόεδρος της Εταιρείας.

3. Με την επιφύλαξη της παρ. 2 του προηγούμενου άρθρου, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με απλή πλειοψηφία των παρόντων Εταίρων. Σε κάθε περίπτωση, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αν οι παρόντες Εταίροι είναι περισσότεροι από τους απόντες.
4. Για την τροποποίηση του παρόντος η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) τουλάχιστον του εκάστοτε συνολικού αριθμού των Εταίρων.

Άρθρο 7
Διοικητικό Συμβούλιο

 

1. Κάθε δύο χρόνια, στην τακτική συνεδρίαση της, η Γενική Συνέλευση των Εταίρων εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, το οποίο αποτελείται από επτά (7) εως εννέα (9) τακτικά μέλη και ένα (1) έως δύο (2) αναπληρωματικά. Τα αναπληρωματικά μέλη μετέχουν στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. χωρίς ψήφο. Σε περίπτωση παραιτήσεως ή αποχωρήσεως για οποιονδήποτε λόγο τακτικού μέλους του Δ.Σ., καταλαμβάνουν τη θέση του κατά σειρά εκλογής έως την επόμενη Γενική Συνέλευση των μελών της Εταιρείας.

2. Την Εταιρεία εκπροσωπεί το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκχωρήσει μέρος των αρμοδιοτήτων του στον Πρόεδρο, σε άλλο Μέλος του Δ.Σ., στον Διευθυντή, εφόσον υπάρχει, ή και σε άλλο υπάλληλο της Εταιρείας.
4. Κατά την πρώτη συνεδρίασή του μετά την εκλογή του, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε Σώμα και εκλέγει τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα και τον Ταμία της Εταιρείας. Έχει επίσης την δυνατότητα να διορίσει Διευθυντή της Εταιρείας, που μπορεί και να μην είναι Εταίρος.
5. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με θητεία έως την τακτική Γενική Συνέλευση του Ιανουαρίου 1994, αποτελείται από τους
α. Φίλιππο Ηλιού του Ηλία. Πρόεδρο
β. Αντώνιο Λιάκο του Ιωάννη, Αντιπρόεδρο
γ. Θεόδωρο Παπαπαναγιώτου του Αποστόλου, Γενικό Γραμματέα
δ. Νικόλαο Κέντρο του Ανδρέα, Ειδικό Γραμματέα
ε. Μαντώ - Ειρήνη Σταυρίδη - Πατρικίου, Ταμία
στ. Σπύρο Ασδραχά του Ιωάννου, Μέλος
ζ. Ιωάννη Βούλγαρη του Γεωργίου, Μέλος
η. Λεωνίδα Κύρκο του Μιχαήλ, Μέλος
θ. Κώστα Φιλίνη του Γεωργίου, Μέλος


Άρθρο 8
Ελεγκτές


1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει δύο (2) Ελεγκτές της Εταιρείας, με αρμοδιότητα τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων.
2. Οι Ελεγκτές δεν μπορεί να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή υπάλληλοι της.
3. Οι Ελεγκτές υποβάλλουν έκθεση στην τακτική Γενική Συνέλευση για κάθε οικονομική χρήση.
4. Η θητεία των Ελεγκτών συμπίπτει με τη θητεία του Δ.Σ.
5. Πρώτοι Ελεγκτές της Εταιρείας, με θητεία έως την τακτική Γενική Συνέλευση του Ιανουαρίου 1994, διορίζονται οι:
α. Χρήστος Λούκος του Κωνσταντίνου
β. Χρήστος Χατζήιωσήφ του Χριστοφόρου

Άρθρο 9
Επιτροπή Δεοντολογίας

1. Η Επιτροπή Δεοντολογίας εκλέγεται από την τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας είναι 3μελής και η θητεία της είναι διετής. Ως μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας εκλέγονται:
α. Ένα μέλος Δ.Ε.Π. ή ένα μέλος Ε.Π. των Εθνικών Ερευνητικών Κέντρων της χώρας στο γνωστικό αντικείμενο της νεοελληνικής ιστορίας,
β. Ένα μέλος Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. της χώρας στο γνωστικό αντικείμενο του συνταγματικού δικαίου,
γ. Ο εκάστοτε Διευθυντής ή ανώτερος υπάλληλος των Γενικών Αρχείων του Κράτους.

2. Η Επιτροπή Δεοντολογίας αποφαίνεται για κάθε θέμα που της υποβάλλει το Διοικητικό Συμβούλιο και η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας. Ελέγχει τις αποφάσεις του Δ.Σ. και του Διευθυντή για το χαρακτηρισμό ως μη κοινοποιήσιμών εγγράφων από το αρχειακό υλικό της Εταιρείας, έχοντας ως αποκλειστικό γνώμονα την προστασία της τιμής, της υπόληψης και της ιδιωτικής ζωής προσώπων. Προς τούτο, εξετάζει σχετικά αιτήματα χρηστών του αρχειακού υλικού της Εταιρείας και αποφαίνεται δεσμευτικά για όλα τα όργανα της Εταιρείας. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Δεοντολογίας είναι δεσμευτικές για όλα τα όργανα της Εταιρείας.
3. Η πρώτη Επιτροπή Δεοντολογίας της Εταιρείας, με θητεία έως την τακτική Γενική Συνέλευση του Ιανουαρίου 1994, αποτελείται από τους εξής :
α. Γεώργιος Λεονταρίτης, καθηγητής Νεοελληνικής Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών
β. Νίκος Αλιβιζάτος, αν. Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου Πανεπιστημίου Αθηνών
γ. Νίκος Καραπιδάκης, διευθυντής των Γενικών Αρχείων του Κράτους

Άρθρο 10
Οικονομική διαχείριση


1. Η Εταιρεία είναι μη κερδοσκοπικό νομικό πρόσωπο, κατά την .έννοια του άρθρου 784 του Αστικού Κώδικα, και η ευθύνη των Εταίρων για τα χρέη και τις άλλες υποχρεώσεις της περιορίζεται στο ποσό τής κατά το άρθρο 5 παρ. 3 συνεισφοράς τους.
2. Τόσο κατά τη διάρκεια όσο και κατά τη διάλυση της Εταιρείας δεν επιτρέπεται η διανομή κερδών στους Εταίρους. Δεν επιτρέπεται ακόμη η διανομή στους Εταίρους του τυχόν υφισταμένου, πέρα από τις εισφορές, καθαρού εταιρικού κεφαλαίου.
3. Σε περίπτωση διαλύσεως της Εταιρείας, η τύχη της εταιρικής περιουσίας, συμπεριλαμβανομένου και του τυχόν καθαρού κεφαλαίου, καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων, πάντοτε για την εκπλήρωση συναφών προς το εταιρικό σκοπών, λαμβάνοντας υπόψη την κοινή επιθυμία των ιδρυτών, το αρχειακό υλικό της Εταιρείας να παραχωρηθεί στα Γενικά Αρχεία του Κράτους.
4. Οι λογαριασμοί και τα βιβλία της Εταιρείας τηρούνται από τον Ταμία, είναι πάντοτε στη διάθεση των Εταίρων και κλείνονται στις 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου, οπότε λήγει η αντίστοιχη οικονομική χρήση. Η πρώτη εταιρική χρήση λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 1993.
5. Η Εταιρεία, όταν με οποιοδήποτε τρόπο διαλυθεί ή λήξει η διάρκειά της, τίθεται αυτοδικαίως υπό εκκαθάριση, σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους. Εάν δεν αποφασίσει διαφορετικά η Γενική Συνέλευση των Εταίρων, χρέη Εκκαθαριστή εκτελεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
6. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει την κράτηση ποσοστού από το καθαρό πλεόνασμα της διαχειριστικής χρήσης για την δημιουργία τακτικού και έκτακτου ή ειδικού αποθεματικού.


Άρθρο 11
Είσοδος - έξοδος Εταίρων


1. Η είσοδος νέων Εταίρων στην Εταιρεία αποτελεί τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού και αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση των Εταίρων. Οι εισερχόμενοι νέοι Εταίροι καταβάλλουν συνεισφορά έντεκα ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών (11,85) ή το ποσό που θα καθορίζει εκάστοτε τη Γενική Συνέλευση των Εταίρων.
2. Οι με οποιοδήποτε τρόπο εξερχόμενοι Εταίροι της Εταιρείας δικαιούνται να αναλάβουν μόνο το ποσό της συνεισφοράς τους, εφόσον δεν έχει ξοδευτεί για τη κάλυψη ζημιών της Εταιρείας. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν οι εξερχόμενοι Εταίροι να αξιώσουν οποιοδήποτε ποσό από την εταιρική περιουσία, πέρα από τη συνεισφορά τους.


Άρθρο 12


1. Σε περίπτωση θανάτου, δικαστικής απαγόρευσης, πτώχευσης, αποχώρησης ή διαγραφής Εταίρου, η Εταιρεία συνεχίζεται μεταξύ των υπολοίπων Εταίρων, και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι του με οποιοδήποτε τρόπο απομακρυνόμενου Εταίρου, δεν έχουν άλλη αξίωση κατά της Εταιρείας εκτός από τη διεκδίκηση της συνεισφοράς του.
2. Κάθε Εταίρος δικαιούται να καταγγείλει την εταιρική σύμβαση ως προς το άτομό του και να αποχωρήσει από την Εταιρεία, που συνεχίζεται μεταξύ των υπολοίπων Εταίρων όπως προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο.
3. Σε περίπτωση αποχώρησης ή διαγραφής Εταίρου, κατά τις διατάξεις των δύο (2) προηγούμενων παραγράφων, ή καθ' οποιονδήποτε άλλο τρόπο απομάκρυνση Εταίρου από την Εταιρεία, η είσοδος νέου Εταίρου στην θέση του γίνεται με τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού από τη Γενική Συνέλευση των Εταίρων.